Veiviser til HMS-regelverket

Asbest

Arbeidsgiver skal kartlegge hvordan og i hvilken grad arbeidstakerne kan bli eksponert for asbeststøv.

Forbud mot asbest

I utgangspunktet er både bruk og håndtering av asbest og asbestholdig materiale forbudt. Det er likevel under gitte vilkår åpnet for unntak blant annet ved riving, reparasjon og vedlikehold av asbestholdig materiale, og håndtering av asbestholdig avfall.

Hvis du tror det finnes asbest på arbeidsplassen, må du som arbeidsgiver eller arbeidstaker stoppe arbeidet og ta kontakt med en person som har den nødvendige fagkompetansen. 

Ettersom bruk av asbest har vært forbudt siden 1980 er det lite sannsynlig at det finnes asbest i nyere bygg. Selv om risikoen for å støte på asbest er størst i bygg fra før 1980 er det også en risiko forbundet med bygg fram til 1986. Opplysninger om asbestbruk kan finnes i bygge- og materialbeskrivelser. Produktnavn som eternitt, asbestolux, pernit med mer, forteller at platene kan inneholde asbest.

Asbest kan også forekomme i mange andre produkter, blant annet i ventilasjonskanaler, i golvfliser (vinyl) og underliggende lim,  i elektriske installasjoner , i  varmesystemer og  vann- og kloakkrør. Grupper som kan være særlig utsatt er blikkenslagere, rørleggere, varmeingeniører, elektrikere, isolatører, snekkere, teppeleggere og andre leggere av golvbelegg, vedlikeholdspersonale og vaktmestere, taktekkere, rengjøringspersonell på byggeplasser, de som rydder branntomter med flere.

Arbeidsgiver må dersom det skal arbeides med asbest oppfylle en rekke krav.

Arbeidsgiver må blant annet:

  • kartlegge risiko for eksponering,
  • innhente tilllatelse fra Arbeidstilsynet,
  • sende forhåndsmelding til Arbeidstilsynet før arbeidet starter, og
  • sørge for at arbeidstakere får nødvendig opplæring.

Fjerning av asbestholdig materiale

Asbest og asbestholdige materialer skal fjernes og det skal utføres kontroll før annet arbeid starter. Dette gjelder ikke hvis det er mindre risiko for arbeidstakerne om slike materialer ikke fjernes.

Arbeidstakere som jobber med asbest skal bruke verneklær og godkjent åndedrettsvern.

Arbeidsgiver må også sørge for helseundersøkelse dersom arbeidstakere har vært, eller kan bli eksponert for asbest.

Les mer om disse kravene på Arbeidstilsynets faktaside, og i forskrift om utførelse av arbeid kapittel 4.

Virksomheter som ikke sysselsetter arbeidstakere

Krav til håndtering av asbest gjelder alle virksomheter også de som ikke sysselsetter arbeidstakere.

En gårdbruker, som driver alene uten arbeidstakere, kan for eksempel ikke fjerne asbestholdig tak fra noen av sine driftsbygninger uten tillatelse fra Arbeidstilsynet. Et annet eksempel er en tømrerbedrift uten arbeidstakere (enmannsbedrift). Begge må følge regelverket for asbesthåndtering.Relevante lenker

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet