Veiviser til HMS-regelverket

Arbeidsutstyr - generelt

Som arbeidsgiver skal du påse at arbeidsutstyret som skal brukes, er laget og innrettet slik at arbeidstakerne er vernet mot skader på liv og helse når de bruker det. Det er krav til CE-merking, sikkerhetsmerking, bruksanvisning og nødstopp.

Vurdering av fare ved valg og bruk av arbeidsutstyr

Som arbeidsgiver må du ved valg av arbeidsutstyr vurdere om bruken av utstyret kan påføre arbeidstakerne helseskade. Dette gjelder ikke bare ved normal bruk, men også under arbeidsoppgaver i forbindelse med reparasjon og vedlikehold med mer.
 
Arbeidsgiveren må vurdere følgende ved valg og bruk av arbeidsutstyr :
 
  • arbeidsoppgaven arbeidsutstyret skal brukes til
  • plassen der arbeidsutstyret skal brukes
  • de arbeidsoperasjoner som skal utføres
  • de forhold arbeidsutstyret skal brukes under
  • arbeidsutstyrets innebygde sikkerhet
 
Bruksområdet skal være angitt av produsenten. Brukerveiledning må følges. Hvis arbeidsutstyret tilpasses, må du som arbeidsgiver forsikre deg om at det fortsatt er egnet for arbeidsoppgaven og kan brukes uten fare.
 

Tekniske krav - CE-merking

Maskiner skal være CE-merket. CE-merking er en bekreftelse fra produsent om at kravene i forskrift om maskiner med vedlegg er oppfylt. Hvis maskinene omfattes av flere forskrifter som fastsetter krav om CE-merking, skal CE-merkingen angi at maskinen oppfyller kravene i alle forskriftene.
 

Merking - sikker bruk

Arbeidsutstyr skal være merket med nødvendige advarsler og opplysninger for sikker bruk. Ved merkingen skal det brukes anerkjente symboler eller tekst på norsk. Hvis det er nødvendig, skal det brukes et annet språk som er forståelig for arbeidstakerne
 

Bruksanvisning på norsk

Når maskinen leveres for å tas i bruk, skal det følge med en oversettelse av bruksanvisningen til det eller de språk som brukes i det landet hvor maskinen skal brukes, samt bruksanvisningen på originalspråket.
 
Produsenter og deres leverandører, importører eller andre forhandlere av maskiner skal sørge for at det foreligger bruksanvisning på norsk som tilfredsstiller kravene i forskrift om maskiner, vedlegg 1, punkt 1.7.4.
 

Maskiner skal om nødvendig ha nødstopp

Arbeidsutstyr skal om nødvendig være utstyrt med en nødstoppinnretning, avhengig av de farer som er forbundet med arbeidsutstyret og hvor lang tid det normalt tar å stanse utstyret.
 
Det er nødvendig med nødstopp for å avverge truende situasjoner eller begrense virkningene av allerede oppståtte farlige situasjoner. Nødstoppen skal være lett gjenkjennelig, ha godt synlige og lett tilgjengelige betjeningsinnretninger. Den skal stanse den farlige prosessen så raskt som mulig.
 
Det er viktig å kontrollere at nødstoppen virker på riktig måte. Når nødstoppen har vært utløst, skal stoppfunksjonen opprettholdes og nødstoppen skal bli i sperret stilling inntil den blir frigjort. Frigjøring av nødstoppen skal ikke føre til at maskinen begynner å gå igjen, men gjøre det mulig å starte maskinen på nytt. Det skal heller ikke være mulig å sperre nødstoppen uten at stoppfunksjonen utløses.  

Regelverk

Bransjer som har tilleggsinformasjon

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet