Veiviser til HMS-regelverket

Arbeidssertifikat for arbeid på tanker

Før det utføres arbeid på tanker som har inneholdt brannfarlig eller helsefarlig stoff, skal arbeidsgiver ha innhentet arbeidssertifikat.
Risikofullt arbeid
Arbeid i tanker er risikofylt. Ulykker kan intreffe ved for eksempel mangel på oksygen, giftige gasser og eksplosjonsfare. Arbeidssertifikat kan bare utstedes av kompetent person i virksomheten, for eksempel kyndig kjemiker.
 
Arbeidsgiver må innhente arbeidssertifikat
Arbeidsgiver skal innhente arbeidssertifikat for alt arbeid på eller i nærheten av tank, rom eller rørledninger som har inneholdt brann- eller helsefarlig stoff. Sertifikatet skal blant annet inneholde beskrivelse av det arbeidet som tillates, og særlige sikkerhetstiltak som skal iverksettes. Den som utsteder arbeidssertifikat må oppfylle kvalifikasjonskravene som følger av forskrift.
 
Målinger kreves før igangsetting
Ved arbeid i tanker må det, før personer entrer tanken, fastslås ved målinger at det ikke er eksplosjons-, brann- eller helsefarlige stoffer i tanken. Det må også måles om det er tilstrekkelig oksygen på alle nivåer hvor det foregår arbeid, ca. 21 volumprosent oksygen. Tunge gasser kan synke til lavere nivåer i tanken og fortrenge oksygen. Dersom det har foregått oksidering av stål eller jern i en tank, kan det være underskudd på oksygen. Under arbeid innvendig i tank, eller trange rom, må det være tilstrekkelig lufttilførsel. 
 

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet