Veiviser til HMS-regelverket

Arbeidsplasser og arbeidslokaler

Faste og midlertidige arbeidsplasser skal være utformet og innredet med sikte på den virksomhet som finnes i lokalene og de aktiviteter som pågår på midlertidige arbeidsplasser.
Gangbaner, trapper, plattform og rekkverk
Gangbaner, trapper og plattformer skal være tilfredsstillende utformet og utført i sklisikkert materiale.
 
Dersom det er fare for at personer eller gjenstander kan falle ned, skal det være rekkverk. Rekkverket skal ha en høyde og være utformet slik at sikringen er tilfredsstillende. 
 
Belysning
Arbeidsstedet skal ha tilfredsstillende og hensiktsmessig belysning. Lyskilden skal være utformet og plassert slik at det er lett å foreta vedlikehold. Det er spesielt viktig at det er god og hensiktsmessig belysning ved midlertidig arbeid i kummer og ledningsnett. 
 
Renhold og orden
Arbeidsplasser og personalrom må holdes rene og ryddige. Avløpsvann og slam må straks fjernes fra arbeidsstedet når det utføres arbeid i kum, basseng og liknende. Det bør lages skriftlige rutiner for renholdet.
 
Nødhjelpsutstyr på arbeidsplassen
Det skal være tilgang på nødvendig nødhjelpsutstyr.
 
På arbeidssted der det håndteres helsefarlige stoffer med fare for søl og sprut, skal det være mulighet for spyling med rikelige mengder rent vann. Det skal være øyespyleutstyr i umiddelbar nærhet av arbeidsstedet. 
 
Nødhjelpsutstyr må plasseres lett tilgjengelig for alle arbeidstakerne som kan få bruk for det.
 
Kommunikasjonsutstyr og annet nødhjelpsutstyr må bringes med ved midlertidige arbeidsplasser.
 

Regelverk

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet