Veiviser til HMS-regelverket

Arbeidsplasser og -lokaler for oppsamling og behandling av avløpsvann

Faste og midlertidige arbeidsplasser skal være utformet og innredet med sikte på den virksomhet som finnes i lokalene og de aktiviteter som pågår på midlertidige arbeidsplasser. Med midlertidige arbeidsplasser forstås også pumpestasjoner og septikkbiler, eventuelt andre kjøretøy som benyttes.

Gangbaner, trapper, plattform og rekkverk

Gangbaner, trapper og plattformer skal være tilfredsstillende utformet og utført i sklisikkert materiale. Dersom det er fare for at personer eller gjenstander kan falle ned, skal det være rekkverk. Rekkverket skal ha en høyde og være utformet slik at sikringen er tilfredsstillende.
 

Belysning

Arbeidsstedet skal ha tilfredsstillende og hensiktsmessig belysning. Lyskilden skal være utformet og plassert slik at det er lett å foreta vedlikehold. Det er spesielt viktig at det er god og hensiktsmessig belysning ved midlertidig arbeid i avløpskummer og ledningsnett.
 

Personalrom

Garderober skal ha ren og uren garderobe og vaskerom med dusj i mellom. Det skal være atkomst til spiserom via vaskerom. Kranene bør være berøringsfrie eller kunne opereres med albuen eller foten. Det samme gjelder såpe- og hudkrembeholdere.
 
Forurenset arbeidstøy eller personlig verneutstyr må ikke tas med inn på spiserommet eller tas med hjem. Arbeidstøy skal oppbevares i separate skap. Det skal være mulighet for å vaske og tørke arbeidstøy.
 
Ved midlertidige arbeidsplasser der arbeidstakerne oppholder seg i kortere perioder, skal det normalt være atskilte garderobeskap og håndvask. Innretningene over skal ellers stå til disposisjon for arbeidstakerne et annet sted.
 

Renhold og orden

Arbeidsplasser og personalrom må holdes rene og ryddige. Avløpsvann og slam må straks fjernes fra arbeidsstedet når det utføres arbeid i kum, basseng og liknende.
Det bør lages skriftlige rutiner for renholdet.
 

Hygiene

God personlig hygiene er viktig ved arbeid med avløpsvann. Som arbeidsgiver må du sørge for at arbeidstakerne ikke spiser og drikker i arbeidsområder hvor det kan være smittefare.
 
Hendene må vaskes grundig før man spiser og drikker. Septikkbiler, eventuelt andre kjøretøy som benyttes i arbeid med avløpsvann bør ha innretning for håndvask med desinfeksjonsmuligheter og spyling av overtrekkstøy. Det er også viktig å vaske hendene før bruk av tobakksvarer.
 

Nødhjelpsutstyr på arbeidsplassen

Det skal være tilgang på nødvendig nødhjelpsutstyr. På arbeidssted der det håndteres helsefarlige stoffer med fare for søl og sprut, skal det være mulighet for spyling med rikelige mengder rent vann. Det skal være øyespyleutstyr i umiddelbar nærhet av arbeidsstedet.
 
Nødhjelpsutstyr må plasseres lett tilgjengelig for alle arbeidstakerne som kan få bruk for det. Kommunikasjonsutstyr og annet nødhjelpsutstyr må bringes med ved midlertidige arbeidsplasser.
 

Publikasjoner

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet