Veiviser til HMS-regelverket

Arbeidsplassens utforming

Som arbeidsgiver skal du sørge for at arbeidsplassen utformes slik at arbeidstakerne ikke kan påføres helseskade.
Arbeidsgiverens plikter
Som arbeidsgiver skal du sørge for at arbeidsplassen er utformet slik at arbeidstakerne ikke påføres uheldige fysiske helsebelastninger.
 
Fare for helseskade
Arbeidsplassen kan føre til økt fare for sykdom eller skade dersom:
  • det ikke er tilstrekkelig plass til å utføre arbeidsoppgaven
  • gulvet er ujevnt eller glatt
  • gulvet eller arbeidsunderlaget har nivåforskjeller som innebærer at objektet må håndteres i ulike høyder
  • gulvet eller støttepunktet er ustøtt
  • arbeidsplassen eller arbeidsmiljøet ikke gir arbeidstaker mulighet til å håndtere objektet manuelt i en forsvarlig høyde eller i en hensiktsmessig arbeidsstilling
  • temperaturen, fuktighetsgraden eller ventilasjonen ikke er hensiktsmessig
  • synsforholdene ikke er gode
Arbeidslokalene
Rommenes plassering og utforming påvirker hvordan arbeidsoppgavene utføres og hvordan utstyret kan brukes. Det samme gjelder størrelser på dører og passasjer. Dårlige plassforhold kan øke risikoen for helseskader.
 
Harde betong- eller stengulv er mer belastende for ben og føtter enn fjærende underlag. Dette kan bedres ved å velge et annet underlag som for eksempel tre, vinylfilt og linoleum. Også gulvmatter og skotøy med støtdempende såler reduserer belastningen. Gulvet bør være sklisikkert og jevnt for å unngå risiko for snubling.
 
Nivåforskjeller i gulvet bør om mulig unngås der hvor traller og lignende hjelpemidler brukes ofte.
 
Sitteplassen
Krav til sitteplassen må sees i sammenheng med oppgaven som skal utføres. Generelt skal stolens reguleringsmuligheter være enkle å betjene, slik at det blir lett å variere arbeidsstillingen.
 
Støy
Støy er en stressfaktor som kan medvirke til muskel- skjelettlidelser. Støy er definert som uønsket lyd. Sjenerende støy skal fjernes eller minskes.
 
Klima og luftkvalitet
Klimatiske forhold som er uheldig for arbeidssituasjonen: for høy/lav temperatur, for store temperaturvariasjoner, trekk og luftfuktighet.
Les mer om temperatur på arbeidsplassen på Arbeidstilsynets faktaside om varme og kulde 

Lysforhold
Det må være god allmennbelysning og eventuelt også punktbelysning. Det må være fri sikt og egnet synsavstand. Sjenerende faktorer som blending og refleks må være lavest mulig. Det bør være mulig for den enkelte å regulere sitt eget lys avhengig av type oppgaver.
 
Behov for god belysning øker med alderen.
 

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet