Veiviser til HMS-regelverket

Arbeidslokaler

Arbeidslokaler og atkomsten til lokaler skal være utformet og innredet med sikte på den virksomhet og de arbeidsplasser som skal finnes i lokalet.

 

Størrelse på arbeidslokaler

Som arbeidsgiver skal du sørge for at det er nok plass i arbeidslokalene til at arbeidstakerne kan jobbe i hensiktsmessige arbeidsstillinger og til at nødvendige hjelpemidler kan brukes.

Du må vurdere om størrelsen på lokalene passer til utførelsen av arbeidet, under hensyn til de arbeidsoppgaver som skal utføres og uten at arbeidstakerne får helsemessige belastninger. 

 
Lysforhold

Arbeidslokalene skal ha gode lysforhold og være tilpasset hver enkelt arbeidsoperasjon, om mulig med dagslys og utsyn.

Utsyn fra arbeidsplassen og dagslys gir sanseinntrykk av positiv verdi for arbeidstakeren og må vurderes som en trivselsfaktor i arbeidsmiljøet.

Lysinstallasjonene må være blendefri. Lysinnretningene må være slik at arbeidstakerne ikke skygger for egne arbeidsoperasjoner.
 

 Renhold

Som arbeidsgiver skal du sørge for at gulv, vegger og tak skal kunne rengjøres og vedlikeholdes på en tilfredsstillende måte. Det skal være redskapsrom/bøttekott som utstyres i samsvar med den planlagte rengjøringsmetoden.

Overflatene i arbeidslokalene bør være lette å holde rene. Materialvalget og overflatebehandlingen bør stå i samsvar med bruk av arbeidslokalene.
Arbeidslokalene må være utformet og innredet slik at renhold kan utføres farefritt.
Redskapsrom/bøttekott må være hensiktsmessig plassert i forhold til arbeidslokalene. 

 

Gulv og lasteramper

Gulv i arbeidslokaler, på lasteramper og liknende skal være jevne, sklisikre og uten nivåforskjeller.

Gulv skal være fri for farlige ujevnheter, hull og helninger og være faste og stabile.
I tilfeller hvor gulvet, for eksempel av hygieniske årsaker, ikke kan gjøres sklisikkert, må dette oppveies med rutiner for renhold, gulvmatter, egnet skotøy eller lignende.

Dersom gulvene på lasteramper kan bli glatte, må lasterampene ha overbygg eller varmekabler. Gulv skal kunne rengjøres på en tilfredsstillende måte.

 
 

Regelverk

Bransjer som har tilleggsinformasjon

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet