Veiviser til HMS-regelverket

Arbeidsgivers plikter overfor andre enn egne arbeidstakere

Når flere aktører samtidig utfører arbeidet på samme sted, er det ikke nok at du som arbeidsgiver forhindrer at egne arbeidstakere ikke blir skadelidende. Du plikter i tillegg å hindre at egen virksomhet eller egne arbeidstakere blir skadevoldere overfor andre som befinner på arbeidsstedet.
Bestemmelsen gjelder først og fremst der selve arbeidsutførelsen i virksomheten representerer en arbeidsmiljørisiko for andre som utfører arbeid.
 
Hovedbedriften må samordne HMS-arbeidet
Hovedbedriften har ansvaret for å samordne helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet til de enkelte virksomhetene. Dette kan være tilfeller hvor arbeidstakere som hører inn under andre arbeidsgivere kommer inn i en eksisterende virksomhet for f.eks. å foreta reparasjoner eller lignende. I slike tilfeller bør vernetjenesten ved hovedvirksomheten omfatte alle arbeidstakere innenfor virksomhetens område slik at all virksomhet blir innordnet under denne.
 
Den enkelte arbeidsgivers ansvar
Det er viktig å understreke at hovedbedriften ikke har ansvar for å føre kontroll med den enkelte virksomhets utførelse av arbeidet. Hovedbedriftens samordningsansvar svekker heller ikke den enkelte arbeidsgivers ansvar.
 

Regelverk

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet