Veiviser til HMS-regelverket

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i HMS-arbeid (HMS-kurs)

Som arbeidsgiver har du plikt til å gjennomgå opplæring i HMS-arbeid.
Som arbeidsgiver skal du gjennomgå opplæring i helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid. Plikten er personlig og kan ikke delegeres.
 

Opplæringens omfang og innhold

Loven stiller ikke krav til opplæringens omfang, men det er en klar intensjon at opplæringen skal gjennomføres på en måte som er tilpasset virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse.

Arbeidstilsynet har utgitt en veileder som skisserer målene for HMS-opplæringen og hva den bør omfatte. (se lenker nederst på siden)

Hvordan kan opplæringen gjennomføres?

Det er fra lovgivers side ikke stilt krav om hvem som skal forestå opplæringen eller hvordan opplæringen skal gjennomføres.

Opplæringen kan gis av

  • bransjeorganisasjoner,
  • profesjonelle opplæringsinstitusjoner,
  • ved bedriftsintern opplæring eller
  • andre som har relevant kompetanse.

Det anbefales at opplæringsinnholdet relateres til erfaringer, eksempler og situasjoner fra egen virksomhet. Like fullt skal opplæringen føre til en reell kunnskaps- og kompetanseheving.

Dokumentasjon på gjennomført opplæring

Den enkelte arbeidsgiver må kunne dokumentere skriftlig at opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid er gjennomført.

Dette kan for eksempel gjøres ved fremleggelse av kursbevis.

Publikasjoner

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet