Veiviser til HMS-regelverket

Arbeidsgivers adgang til å iverksette kontrolltiltak

Arbeidsgiver kan bare iverksette kontrolltiltak overfor arbeidstaker når tiltaket har saklig grunn i virksomhetens forhold og det ikke innebærer en uforholdsmessig belastning for arbeidstakeren.
Begrepet kontrolltiltak omfatter et vidt spekter av tiltak, alt fra vanlig tidsregistrering til rustesting. 
 
For å avgjøre om det er grunnlag for gjennomføre et kontrolltiltak i din virksomhet, må du foreta en konkret vurdering. Her må du som arbeidsgiver vurdere virksomhetens behov for kontroll og tiltakets karakter opp mot hvor inngripende kontrollen vil virke for arbeidstakeren.
 
Arbeidsgiver må foreta en bred skjønnsmessig avveining av virksomhetens behov for kontrolltiltaket på den ene side og de ulemper arbeidstakerne blir påført som følge av kontrollen på den andre siden.
 

Kravet til saklig grunn

 • Det må foreligge et saklig formål bak kontrolltiltaket som er forankret i virksomheten
 • Det må foreligge en saklig grunn i forhold til den enkelte arbeidstaker som skal omfattes av kontrolltiltaket
 • I tillegg er det et krav om vedvarende saklighet, det vil si at kontrolltiltaket må opphøre når det er behov eller formål som begrunnet tiltaket ikke lenger eksisterer eller er betydelig redusert
 • Det er et forbud mot usaklig forskjellsbehandling av arbeidstakere eller grupper av ansatte i fobindelse med kontrolltiltaket
 

Kravet til forholdsmessighet

 • De kriteriene som er av betydning for sakligheten er også relevant ved vurderingen av forholdsmessigheten
 • I tillegg er følgende kriterier relevante:
  - Summen av kontrolltiltak i virksomheten
  - Tiltakets formål
  - Kontrollens art, er den enkeltstående eller vedvarende
  - Gjennomføringen, hvilke inngrep som skjer i arbeidstakers personvern, metoder for forsvarlig gjennomføring

Regelverk

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet