Veiviser til HMS-regelverket

Arbeid ved dataskjerm – tilrettelegging av arbeidsplassen

Arbeidsgiver skal sørge for god tilrettelegging av dataarbeidsplassen, herunder valg av utstyr, tid til hvile og restituering, synsundersøkelser og synshjelpemidler.

Arbeidsplassene skal være tilrettelagt og organisert slik, at de gir trygghet mot fysiske og psykiske helseskader. Ved utforming av arbeidsplassen skal det tas ergonomiske hensyn i vid forstand og arbeidsgiver skal stille egnede hjelpemidler til rådighet der det er nødvendig.

Typisk for arbeid ved dataskjerm er ensformige arbeidsbevegelser, fastlåste arbeidsstillinger, få arbeidsoperasjoner, hyppige gjentakelser og høyt tempo. Arbeidet stiller blant annet krav til synsfunksjon, finmotorikk, leseferdigheter og konsentrasjon.

Det er dokumentert sammenhenger mellom arbeid ved dataskjerm og utvikling av helseplager, for eksempel plager i øyne, hode, nakke, skuldre, øvre rygg, over- og underarm, håndledd og hud.

God tilrettelegging er viktig for å forebygge eller redusere slike helseplager. For utvikling av arbeidsrelaterte muskelskjelettplager er lav kontroll over egne arbeidsoppgaver og lav støtte fra nærmeste leder også kjente risikofaktorer.

Hvem gjelder dette

Bestemmelsene gjelder for arbeidstakere som utfører arbeidsoppgaver, hvor dataskjerm jevnlig benyttes som arbeidsredskap. De gjelder også når arbeidstakeren ikke benytter dataskjerm daglig, i ulike typer kontrollrom, ved sentralbord, i call-sentre mv.
 

Tilrettelegging og organisering

Det stilles krav til arbeidsmiljøfaktorer som: organisering, opplæring, variasjon og kontroll med egen arbeidssituasjon, programvare og annet arbeidsutstyr, oppfølging av arbeidstakers syn, støy, lysforhold og inneklima. 

Arbeidsgiver skal sørge for relevante forebyggende tiltak på bakgrunn av kontinuerlig kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljøet, herunder ved planlegging, innkjøp av utstyr og oppfølging av dataskjermarbeidsplasser.

Utgangspunktet for tilrettelegging av dataskjermarbeidsplasser bør være universell utforming / inkluderende design. Dette innebærer, at arbeidsplassen enkelt skal kunne tilpasses de ansattes individuelle behov og kunne suppleres med personlige hjelpemidler og utstyr.

Egen veiledning

Arbeidstilsynet har utgitt en veiledning (se lenke under publikasjoner), som blant annet gir nærmere informasjon om:

  • arbeidsgivers plikter og hvem som omfattes av forskriften
  • utfordringer og forutsetninger for en god skjermarbeidsplass
  • den daglige arbeidsrutinen
  • programvare, utstyr og fysisk arbeidsmiljø
  • synsundersøkelser og  behov for databriller
  • arbeidstakernes krav på opplæring og informasjon


 

Publikasjoner

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet