Veiviser til HMS-regelverket

Arbeid med avfetting og rensing av metall

Metall må avfettes/renses før det kan overflatebehandles.
Før du påfører lakk eller annet overflatebelegg, for eksempel ved termisk sprøyting og galvanisering, må du rense eller avfette overflaten.
 
Du kan benytte:
  • mekaniske metoder, som blåsing, for eksempel sandblåsing. Støveksponering må unngås.
  • kjemiske metoder, som bruk av løsemidler eller alkaliske avfettingsmidler som inneholder mindre eller ingen løsemidler. I tillegg til løsemidler kan sprøytetåken inneholde fyllmidler og pigmenter som kan være helseskadelige.
 
Viktig ved avfetting:
 Ved avfetting bør du sørge for å:
  • beskytte øynene og hud mot sprut
  • unngå innånding av løsemiddeldamp
  • bruke punktavsug over avfettingen

Avfettingsmidler som inneholder syre kan utvikle knallgass, eller hydrogengass, som kan være eksplosiv.

 

Publikasjoner

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet