Veiviser til HMS-regelverket

Arbeid i kontrollrom

Ved planlegging og tilrettelegging av arbeidet i kontrollrom og planlegging, utforming og eventuell endring av kontrollrommet skal arbeidsgiver bygge på analyser av prosessen, systemet og arbeidsoppgavene for å ivareta kravet til fullt forsvarlig arbeidsmiljø og sikkerhet ved drift og vedlikehold. Analysene skal kunne dokumenteres.
Arbeidsgiver skal tilrettelegge arbeidet for den enkelte arbeidstaker slik at uheldige belastninger blir minst mulig. Arbeidstakerne skal kunne variere arbeidsstillingene, og statisk arbeid skal unngås.
 
Informasjon skal være lett forståelig og med entydig bruk av symboler og fargekoder. Informasjonssystemet skal være slik at brukeren til enhver tid kan få fram den nødvendige informasjon for de arbeidsoppgavene som ulike driftssituasjoner krever.
 
Krav til merking av utstyr i kontrollrom
Tekst som er påsatt utstyret og som er av betydning for bruken, skal være på norsk. Det instruksjonsmaterialet som er nødvendig for sikker betjening og bruk av utstyret skal være på norsk. Dette gjelder også informasjon om reaksjonsmåter ved varsel om feilfunksjoner. Betjeningsinnretningene skal være klart og tydelig merket på norsk.
 
Regelverket krever opplæring for arbeid i kontrollrom
Arbeidsgiver skal sørge for nødvendig opplæring før arbeidstakerne settes til selvstendig arbeid i kontrollrom. Opplæringen skal sette arbeidstakerne i stand til å utføre de faste arbeidsoppgavene de er satt til og for å mestre situasjoner som kan oppstå ved kritiske driftsforstyrrelser.

 

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet