Veiviser til HMS-regelverket

Arbeidsmiljø - generelle krav

 

Krav alle arbeidsgivere må følge :

Arbeidstilsynet har utarbeidet faktaark, brosjyrer og skjemaer med informasjon om viktige krav alle arbeidsgivere må følge.

Du kan finne ytterligere informasjon om disse temaene på Arbeidstilsynets hjemmeside.


Generelt om arbeidsgivers plikter :

Ansettelse, oppsigelse, konkurs og permittering:

 

Midlertidig ansettelse og innleie:


Arbeidstid og ferie:


Utenlandske arbeidstakere:


Byggesak:


Midlertidige eller skiftende arbeidsplasser:


Yrkesskadeforsikring:

Bedriftshelsetjeneste:

 
Melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade, arbeidsulykker:


Verneombud:


Graviditet:


Ungdom:


Førstehjelp:


Arbeidslokaler – innklima, støy, vibrasjoner og belysning:

 

Støy og vibrasjoner

Arbeidsmiljøfaktorer:


Muskel- og skjelettlidelser:

Psykisk miljø på jobben:


Personlig verneutstyr:


Maskiner og arbeidsutstyr:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet