Veiviser til HMS-regelverket

Alminnelige plikter for arbeidsgiver

Som arbeidsgiver skal du påse at arbeidsutstyr som skal brukes, er konstruert og innrettet slik at arbeidstakeren er vernet mot skader på liv og helse når utstyret brukes.

 

Arbeidsutstyr

Med arbeidsutstyr menes tekniske innretninger og enhver annen gjenstand som nyttes ved fremstilling av et produkt eller ved utførelsen av arbeid. Dette betyr alle typer maskiner, verktøy og hjelpemidler.
 
Begrepet omfatter blant annet.:
• verktøy i verktøykassen
• enkeltmaskiner som sirkelsager og løfteutstyr
• motorkjøretøy
 
Følgende er ikke arbeidsutstyr:
• kjemikalier
• byggverk, for eksempel vegger, trapper, tak

 

Bruk av arbeidsutstyr

Med bruk av arbeidsutstyr menes arbeidsoperasjoner som igangsetting, stans, montering, demontering, transport, bruk, overvåking, ettersyn, reparasjon, veldikehold, pass og renhold.

 

Valg av arbeidsutstyr

Valget av egnet arbeidsutstyr må bygge på en samlet vurdering av arbeidsplassen, de arbeidsoperasjoner som utføres og hva utstyret skal benyttes til. Som arbeidsgiver må du også vurdere utstyrets sikkerhet i seg selv, og vurdere eventuelle tilpasninger av utstyret eller bruk av  verneutstyr.

Vurder dette helt konkret ut fra den enkelte arbeidsoppgaven. Dette gjelder også ved vedlikehold, inspeksjoner med mer.

Vurderinger av risiko etter internkontrollforskriften er sentral ved valg av arbeidsutstyr.

 

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet