Veiviser til HMS-regelverket

Allmennventilasjon

Som arbeidsgiver skal du sørge for at luftkvaliteten i arbeidslokalene er fullt forsvarlig. For å oppnå dette, kreves normalt mekanisk allmennventilasjon med lufttilførsel og avtrekk. Der farlige kjemikalier eller smittefarlige mikroorganismer avgis til inneluften, er det helt nødvendig med mekanisk allmennventilasjon.
Ventilasjon er nødvendig for å fjerne eller tynne ut forurensninger som ikke kan unngås på annen måte. Ventilasjon er også nødvendig for å oppnå et tilfredsstillende inneklima med hensyn til luftvolum, temperatur, trekk, fuktighet med mer.
 

Vurder ventilasjonsbehovet

Du bør vurdere ventilasjonsbehovet ut fra tre forhold:
 
  • Personbelastning: Forurensing fra personer betinger en luftmengde på 7-10 l/s per person.
  • Bygning, interiør og installasjoner: Avdamping fra byggematerialer øker ventilasjonsbehovet med 0,7-2,5 l/s per m2 gulv. Nye materialer gir sterkest avdamping.
  • Arbeid eller prosess: Enhver forurensende aktivitet tilsier et tillegg i luftmengden dersom ikke effektive tiltak hindrer utslipp til luften. Generelt bør luftbevegelsen gå fra ren til uren sone.
 

Ventilasjonssystem viktig ved farlige kjemikalier

I virksomheter hvor farlige kjemikalier avgis til inneluften, må du sørge for at ventilasjonssystemet utformes og dimensjoneres slik at konsentrasjonen av kjemikalier holdes på et fullt forsvarlig nivå. Ventilasjon som innebærer resirkulering av luft som inneholder kreftfremkallende kjemikalier, er ikke tillatt.
Feil ved ventilasjon og prosessavsug skal automatisk varsles dersom det er nødvendig av hensyn til arbeidstakernes helse og sikkerhet.
 

Ventilasjonskonsulenter kan hjelpe

Som arbeidsgiver bør du søke bistand hos en ventilasjonskonsulent for å utforme og dimensjonere et ventilasjonsanlegg. Det er viktig at konsulenten kjenner til hvor i lokalet de forskjellige arbeidsoperasjonene utføres. Konsulenten må også få opplysninger om forurensningskilder som krever prosesstilpasset ventilasjon.
 

Publikasjoner

Regelverk

Bransjer som har tilleggsinformasjon

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet