Veiviser til HMS-regelverket

Tilsyn – virksomhetens rettigheter

Alle virksomheter kan bli kontrollert ved tilsyn. Din plikt til å gi tilsynsmyndigheten adgang til virksomheten, innsyn i dokumenter, opplysninger med mer følger av loven. Det finnes regler for hvordan et tilsyn skal gjennomføres.

 

Hjemmelsgrunnlag

For at tilsynspersonell skal ha rett til adgang til et bedriftsområde, dokumenter eller opplysninger, må myndigheten ha hjemmel i lov. Det kan være straffbart å nekte tilsynsmyndigheten adgang eller å nekte å gi opplysninger.  

Hjemlene for tilsyn etter de forvaltningsområdene som finnes på Regelhjelp.no finner du nedenfor under regelverkslenker.

 Rettigheter og plikter ved tilsyn 

Den som gjennomfører tilsynet plikter å legitimere seg, fortelle om formålet med tilsynet og å oppgi hjemmelen. Tilsynspersonellet plikter å ta kontakt med virksomhetens ledelse ved ankomst, og de plikter å informere ledelsen om retten til å ha et vitne til stede. Dette gjelder hvis det kan gjøres uten vesentlig ulempe eller uten at formålet med tilsynet settes i fare.

 
Som ansvarlige for virksomheten kan du klage over beslutningen om å gjennomføre tilsyn. Slik klage kan være muntlig, men den må settes fram innen tre dager. Dersom tilsynsmyndigheten finner det påtrengende nødvendig, kan de gjennomføre tilsynet selv om du har klaget.

Disse reglene følger av forvaltningsloven § 15. Det kan finnes flere eller andre regler i særlovene.

Pålegg om opplysninger

Tilsynsmyndigheten vil ofte kreve at du gir opplysninger om virksomheten. Slike krav må ha hjemmel i lov, og da plikter både den ansvarlige for virksomheten, ledere og ansatte eller oppdragstakere å gi opplysninger til tilsynsmyndigheten. Slike opplysninger skal som regel gis uten hinder av lovbestemt eller annen taushetsplikt. Det kan være straffbart å nekte å gi opplysninger til tilsynsmyndigheten.

Hvis du får pålegg om å gi opplysninger, kan du kreve å få oppgitt hjemmelen for pålegget, og du kan klage over pålegget.

Du skal gjøres oppmerksom på klageretten samtidig med at du får pålegget. Klagen kan være muntlig, men du må sette den fram innen tre dager. Selv om du klager, er du forpliktet til å gi opplysningene før klagen blir behandlet dersom tilsynsmyndigheten mener at det er påtrengende nødvendig.

 

 

 

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet