Veiviser til HMS-regelverket

Storulykker

Virksomheter som oppbevarer farlige kjemikalier over nærmere angitte mengder skal arbeide systematisk for å forhindre at det skjer storulykker. De skal også ha beredskap som reduserer skadevirkningene hvis en ulykke skulle inntre.

I virksomheter som oppbevarer og bruker farlige kjemikalier, kan det skje uhell som kan medføre alvorlige konsekvenser for mennesker, miljø og materielle verdier.

Uhell kan skje både ved produksjon, oppbevaring og under intern transport på virksomhetens område. Du har plikt til å redusere risikoen ved å etablere gode sikkerhetsrutiner i din virksomhet.

 

Gjelder dette din virksomhet?

Du kan sjekke om dette gjelder dere i storulykkeforskriften (på lovdata.no). 
 • Sjekk om ett eller flere av virksomhetens kjemikalier er nevnt i vedlegg 1, del 1
 • Hvis du finner ett eller flere kjemikalier i listen, kontroller hvor mye av kjemikaliet som du kan oppbevare.
 • Hvis denne mengden er like stor eller høyere enn tallet i kolonne 2, er din virksomhet meldepliktig i henhold til forskriftens § 6. Hvis mengden er like stor eller høyere enn tallet i kolonne 3, er virksomheten rapportpliktig i henhold til § 9, og må forholde seg til alle bestemmelsene i forskriften.
 • Hvis ingen av virksomhetens kjemikalier finnes i vedlegg 1, del 1, eller det lagres mindre enn de oppgitte grenseverdier, gå videre til del 2.
 • Kontroller om virksomheten håndterer kjemikalier som faller innenfor en eller flere av de fareklassene som er nevnt. Fareklassen finner du på HMS-databladet for kjemikaliet.
 • Dersom din virksomhet ikke har stoff eller en stoffblanding i en mengde som er lik eller større enn mengdegrensene angitt i vedlegg I del 1 eller 2, må dere beregne om  virksomheten omfattes av forskriften. Ved beregningen må du bruke formelen i vedlegg I del 2 nr. 4. I veiledningen til forskriften finner du eksempel på hvordan du foretar denne beregningen. 

Fareklassene og definisjoner av disse finner du i forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier . Vær oppmerksom på at noen av definisjonene i storulykkeforskriften avviker noe fra definisjonene i forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier. Når du leser storulykkeforskriften, er det de eksakte definisjonene i vedlegg I som gjelder. 

Lag system for å hindre storulykker

 • Hvis din virksomhet er omfattet av storulykkeforskriften, skal du sende melding til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Hva meldingen skal inneholde, finner du i storulykkeforskriftens § 6
 • Virksomheten skal i samråd med de ansatte og deres representanter arbeide systematisk med forebygging av storulykker og iverksette nødvendige rutiner. Dette er nærmere beskrevet i storulykkeforskriftens vedlegg III.  
 • Virksomheter som har kjemikalier i slike mengder som angitt i vedlegg I del 1 og 2 kolonne 3, skal i tillegg utarbeide sikkerhetsrapport. Se storulykkeforskriftens § 9 samt vedlegg II og III  for hva den skal inneholde

Beredskap og informasjonsplikt

Om din virksomhet er omfattet av storulykkeforskriftens §9, skal virksomheten ha beredskap for å redusere skadevirkningene hvis en ulykke skulle skje. 

 • Virksomheter som er omfattet av forskriftens §§ 9, 11 og 12 må også utarbeide en intern beredskapsplan. Beredskapsmyndigheter og andre berørte offentlige instanser må få nødvendig informasjon til å kunne etablere eksterne beredskapsplaner.
 • Tilsynsmyndighetene skal ha beskjed hvis en storulykke har skjedd. Se veiledning til § 13 for hvilke ulykker som skal rapporteres.
 • Personer som kan bli berørt av en storulykke, skal ha informasjon. Informasjonen skal de få uoppfordret og den skal gjentas minimum hvert femte år.

Oppdater planene hvis endringer skjer i virksomheten

Dersom virksomhet, anlegg, prosess eller farlige kjemikaliers egenskaper eller mengde endres slik at det kan ha betydelig innvirkning på risikoen for en storulykke, skal virksomheten gjennomgå og oppdatere dokumentersom beskriver styringssystemet og forebygging av storulykker i henhold til §§ 7 og 9. Ved slike endringer skal virksomheten også melde fra til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Les også mer om storulykker hos www.dsb.no 

Relevante lenker

Publikasjoner

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet