Veiviser til HMS-regelverket

Leketøy

Leketøy skal ikke være farlig. Leketøy må derfor oppfylle særskilte sikkerhetskrav.

Produsenter, importører og forhandlere er ansvarlige for at de produktene de plasserer på markedet, oppfyller kravene.  Alt leketøy som omsettes må være CE-merket. Dette er produsentenes erklæring om at leketøyet overholder kravene i regelverket.

Kravene til leketøyets fysiske egenskaper og kjemisk innhold finnes i forskrift om sikkerhet ved leketøy (leketøyforskriften). Det er også utviklet standarder som dekker mange av risikoaspektene ved leketøy. Eksempler er skarpe kanter, styrke og lengde av snorer, støy, små deler og innhold av kjemiske stoffer. Noen av disse standardene er obligatoriske å følge, mens andre er frivillige.

Dersom det finnes risikoaspekter ved et produkt som ikke dekkes av en standard, har produsent/importør ansvar for å teste og dokumentere disse risikoaspektene på andre måter. Leketøy forbundet med spesiell risiko, skal være ledsaget av egnede og lett leselige advarsler. Advarslene skal være på norsk.

Vær oppmerksom på at leketøy også kan være omfattet av annet regelverk.

For eksempel:

  • Produktforskriftens kapittel 2a som inneholder regler for elektronikk som også gjelder for elektriske og elektroniske leker (RoHS-direktivet i EU)
  • Kjemikalieregelverket REACH har flere bestemmelser som vil kunne gjelde for leker, for eksempel regulering av innhold av ftalater.

Hvor finner du standardene?

Standarder kan kjøpes hos Standardiseringen i Norge.

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet