Veiviser til HMS-regelverket

Internkontroll - Hotell og restaurantvirksomhet

Virksomheter skal ha internkontroll og arbeide systematisk for å sikre at regelverket følges.

Tilleggsinformasjon for hotell og restaurantvirksomhet

Krav om at virksomheter skal ha internkontroll stilles både av helse-, miljø- og sikkerhetsmyndighetene (HMS-myndighetene) og Mattilsynet. Internkontroll i forbindelse med helse, miljø og sikkerhet kan du lese mer om på denne siden. Informasjon om internkontroll i forbindelse med næringsmiddellovgiviningen finner du hos mattilsynet.no 

Virksomheter som har bevilling til å selge eller skjenke alkohol må følge internkontroll for alkoholomsetning.

Som ansvarlig for virksomheten skal du sikre at virksomheten drives i samsvar med gjeldende krav. Virksomheter skal ha internkontroll og arbeide systematisk for å sikre at regelverket følges.

 

Hva er internkontroll?

Internkontroll er systematiske tiltak som skal sikre at virksomheten planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder sine aktiviteter i samsvar med gjeldende regelverkskrav. Krav om internkontroll finnes på en rekke områder, for eksempel etter  HMS-lovgivingen, helse- og omsorgslovgivningen, barnevernloven og etter lovgivning om personvern og informasjonssikkerhet.

På Regelhjelp.no har tilsynsetatene samlet informasjon om internkontroll for krav fastsatt i HMS-lovgivningen, alkoholloven, forskrifter gitt i medhold av disse lovene og forskrifter om miljørettet helsevern.

Kravene om internkontroll etter hms-lovgivningen finner du i internkontrollforskriften. (pdf)

Dersom virksomheten din er omfattet av internkontrollforskriften, skal du ha et system som beskriver hvordan virksomheten internt skal arbeide med helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS-arbeid).

Hvorfor internkontroll?

 HMS-arbeid eller internkontroll skal fremme forbedringsarbeid innen:

 • arbeidsmiljø og sikkerhet
 • forebygging av helseskade eller miljøforstyrrelser fra produkter eller forbrukertjenester
 • vern mot forurensning
 • forsvarlig behandling av avfall

Hvem skal ha internkontroll?

Alle virksomheter skal ha et internkontrollsystem for å sikre at de følger HMS-lovgivningen. Plikten til å ha et internkontrollsystem for å sikre at din virksomhet følger regelverket innenfor arbeidsmiljø og forurensning gjelder bare hvis du sysselsetter arbeidstaker.

Hvem er ansvarlig for arbeidet med internkontroll?

Den som er ansvarlig for virksomheten skal sikre at virksomheten følger gjeldende krav. Ledelsen skal sørge for at virksomheten har et system som sikrer at virksomheten arbeider systematisk med HMS, og innfører og utøver internkontroll. Arbeidstakerne skal delta aktivt i dette arbeidet.

Hva skal du gjøre?

Du eller virksomheten må:

 • kjenne til de myndighetskravene som gjelder for virksomheten.
 • ha mål for HMS-arbeidet i virksomheten
 • kartlegge farer og problemer i virksomheten. Hvor detaljert kartleggingen skal være, avhenger av virksomhetenes art, størrelse og risikoforhold. Her kan du lese mer om risikovurdering innen HMS.
 • lage en plan med tiltak for å redusere risikoen for uakseptable farer og problemer. Les mer om handlingsplan for å redusere risiko.
 • ha rutiner for å avdekke, rette opp og forbygge overtredelser av krav i HMS–lovgivningen.  Virksomheten må kunne vise til at mulige årsaker til de enkelte overtredelsene er kartlagt og at det er gjort tilstrekkelige tiltak for å hindre gjentagelse.
 • sørge for at arbeidstakerne har kunnskaper og ferdigheter som setter dem i stand til å utføre arbeidsoppgavene sine, slik at alle relevante helse-, miljø- og sikkerhetskrav overholdes.
 • arbeide systematisk med å sikre at internkontrollen fungerer som forutsatt.


Hva skal være dokumentert skriftlig?

Selve gjennomføringen av tiltakene er den viktigste delen av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Deler av virksomhetens HMS-arbeid skal være dokumentert skriftlig. Det skal gå klart fram av dokumentasjonen når og hvordan ulike forhold kartlegges og kontrolleres, og hvordan virksomheten forebygger, avdekker og retter opp feil. Det skal også være tydelig hvem som har ansvaret for alle ledd i sikringsarbeidet.

Virksomheten skal dokumentere skriftlig:

 • hvilke mål virksomheten har for helse, miljø og sikkerhet
 • hvordan virksomheten er organisert, blant annet fordeling av ansvar og oppgaver innenfor HMS
 • hvordan kartlegging av risiko er gjennomført: brev, rapporter, måleresultater og lignende
 • hva som skal gjøres, når og av hvem, for å fremme helse, miljø og sikkerhet: handlingsplan
 • rutine for å oppdage, forebygge og håndtere regelbrudd
 • hvordan HMS-rutinene gjennomgås for å sikre at de fungerer etter hensikten

Hvor omfattende skal HMS-arbeidet være?

Internkontrollen skal tilpasses virksomheten både når det gjelder omfang og innhold. 

Små bedrifter med lite risikofylt aktivitet behøver ikke noe omfattende system. Men det er viktig at du tenker gjennom alle ledd og tilpasser systemet til akkurat den virksomheten og de forholdene som er aktuell hos dere.  Dette er de viktigste trinnene i utviklingen av et system for å følge opp helse, miljø og sikkerhet i bedriften:

Hvordan gå fram for å lage et system for internkontroll i din virksomhet?

 1. Arbeidsgiver har ansvaret for HMS og skal sørge for at virksomheten innfører og utøver internkontroll. Det er viktig at prosessen skjer i samarbeid med arbeidstakerne. Sett mål for arbeidet med HMS i deres bedrift, og skriv ned hvordan bedriften er organisert og hvem som har ansvaret for å følge opp HMS-spørsmål.
 2. Skaff dere internkontrollforskriften med veiledning. Der står det mer om hvordan HMS-arbeidet kan organiseres, om regelverket rundt og myndighetene som forvalter det. Se lenkene under.
 3. Skaff oversikt over hvilke regelverkskrav som er aktuelle for virksomheten. På Regelhjelp.no finner du de viktigste kravene bransjene må forholde seg til på de områdene som er dekket av Regelhjelp.no. Velg din bransje, og se hvilke krav som gjelder. Kontakt tilsynsmyndighetene hvis du er i tvil.
 4. Skaff oversikt over hvilke sikkerhetsrutiner som allerede finnes i virksomheten. Det kan være rutiner for opplæring, brannøvelser, bruk av verneutstyr, avfallshåndtering osv. Disse kan inngå i internkontrollsystemet.
 5. Kartlegg bedriften med tanke på risiko - risikoanalyse  Hva slags risiko det er snakk om, vil variere fra bedrift til bedrift. Det kan dreie seg om belastningslidelser, støy, konflikter, kjemikalieuhell, brannfare, forurensningsfare, farlige maskiner osv. Kartleggingen gir en oversikt over hva som bør forbedres.
 6. Lag en handlingsplan på bakgrunn av kartleggingen. Planen skal vise hva som skal gjøres, hvem som skal gjøre det og når det skal være gjort.
 7. Selve gjennomføringen av tiltakene er selvfølgelig den viktigste delen av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.

Det er et krav etter internkontrollforskriften at HMS-arbeidet skal være systematisk. I tillegg til den jevnlige oppfølgingen med kartlegginger og tiltak, bør bedriften derfor minst en gang i året gjennomgå internkontrollsystemet og vurdere om rutiner og system har fungert i praksis eller om det bør gjøres endringer.

Hvor kan jeg få hjelp med HMS-arbeidet?

Ta kontakt med oss eller tilsynsmyndighetene direkte hvis du lurer på noe. Det finnes også en rekke bedrifter som holder kurs i HMS-arbeid og som selger produkter du kan ha nytte av. Husk også at du kan få hjelp av bransje-, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner.

Relevante lenker

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet