Veiviser til HMS-regelverket

HMS – helse, miljø og sikkerhet

Hva er HMS?

I flere ulike lover er det regler om at produksjon, produkter og tjenester skal oppfylle forskjellige sikkerhets- og kvalitetskrav. Det stilles også krav til lokaler, verneinnretninger og tilrettelegging av arbeidet for å sikre ytre miljø og gi trygghet for dem som gjør jobben.

HMS - Helse, Miljø og Sikkerhet er en vanlig samlebetegnelse for dette.  Finn de viktigste HMS-kravene til din bransje.

De beste resultatene kommer med systematiske forbedringer, ikke ved skippertak. Det er dårlig butikk å ta sjanser. Det er bedre og billigere å forebygge enn å reparere.

Det er viktig at alle deltar aktivt i arbeidet samtidig som ledelsen må ta sitt ansvar. Kunnskap og kompetanse må vedlikeholdes. Dette er en viktig forutsetning for å få et systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet til å fungere.

Gjelder HMS-forskriften vår bedrift?

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontrollforskriften)  i virksomheter gjelder:

 • den som er ansvarlig for virksomheten
 • arbeidstakere og tillitsvalgte både i offentlige og private virksomheter
 • dersom dine produkter eller tjenester kan skade kunder eller brukere

De fleste virksomheter er dermed underlagt krav om å drive systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Forskriften kan også gjelde for enmannsbedrifter.

Den gjelder ikke for privatpersoner eller forbrukere.

HMS- arbeidet må tilpasses den enkelte virksomhet

Rutiner for HMS behøver ikke være særlig omfattende for små bedrifter med liten risiko for brann, forurensning, arbeidsulykker osv. Men selve kravet til systematisk HMS-arbeid er det samme for alle virksomheter. 

Hvem har ansvaret?

Du som er ansvarlig for virksomheten skal sørge for å ta initiativ, motivere og legge forholdene til rette for innføring og oppfølging av arbeidet med helse, miljø og sikkerhet.

Arbeidstakere og deres representanter

Arbeidstakerne har en sentral rolle i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet. For å oppnå et godt resultat er det nødvendig at arbeidstakerne deltar i planleggingen, den daglige driften, i kartlegging og med å finne gode løsninger.

Dette kan skje gjennom verneombud (VO), arbeidsmiljøutvalg (AMU), tillitsvalgte eller andre ansatte.

Hvordan går vi fram med HMS-arbeidet?

Arbeidet med systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid kan legges opp på følgende måte:

      Igangsette

 • ta initiativ til arbeidet
 • informere, medvirke og motivere
 • sette mål og beskrive ansvar og myndighet
 • organisere og planlegge innføringen

      Kartlegge

 • skaffe oversikt over aktuelle lover og forskrifter (finn HMS-reglene for din bransje )
 • kartlegge eksisterende rutiner for helse, miljø og sikkerhet
 • systematisere og oppbevare dokumenter
 • kartlegge problemområder (les mer om risikovurdering)

      Planlegge og prioritere tiltak

 • lage en plan for gjennomføring

      Følge opp

 • gjennomføre tiltak
 • rette opp feil og mangler
 • gjøre forbedringsarbeidet til en naturlig del av den daglige driften
 • foreta jevnlig gjennomgang

Les mer :

Les mer om disse punktene i internkontrollforskriften (HMS-forskriften) med veiledning (se lenke nederst på siden)

 Publikasjoner

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet