Veiviser til HMS-regelverket

Gjødsel – kvalitet, lagring og bruk

Gjødsel skal du utnytte som en ressurs, og du må bruke og lagre gjødsel slik at det ikke forårsaker forurensning. Du må forebygge helsemessige og hygieniske ulemper ved bruk. Reglene gjelder gjødsel, herunder husdyrgjødsel, avløpsslam, silosaft og andre gjødselvarer.
Alle gjødselvareprodukter som omsettes med eller uten betaling, med unntak av husdyrgjødsel, skal være registrert av Mattilsynet, dersom ikke Mattilsynet har bestemt annet.
 
Produktene skal være forsynt med en varedeklarasjon hvor du finner opplysninger om plantenæringsstoffer og eventuelle bruksbegrensninger .
 
Som bruker er det din plikt å gjødsle i forhold til eventuelle begrensninger både når det gjelder mengder og bruksrestreksjoner som påhviler gjødselproduktene.
 
For å sikre at gjødsel brukes som en ressurs, er det krav til at alle gjødselvarer inngår i gjødselplanleggingen. 

Lagring av gjødselvarer av organisk opphav (husdyrgjødsel, slam, silo, andre organiske gjødselvarer)
Gjødselvareforskriftens kapittel 6 stiller konkrete krav til hvor og hvordan gjødselvarer skal lagres for å forhindre forurensning:
 
 • Anlegg for husdyrhold og lagring av husdyrgjødsel og avløpsslam må ikke plasseres på flomutsatte områder eller så nær vassdrag, brønn eller annet vannforsyningssystem at det medfører fare for forurensning.
 • Nybygg, utvidelse og utbedringer skal godkjennes av kommunen.
 • Tilstrekkelig lagringskapasitet til at husdyrgjødsel kan spres i den tillatte perioden er nødvendig. Du må minimum ha lagringskapasitet for 8 måneder.
 • Lager for flytende gjødsel skal ha tette konstruksjoner i golv, vegger, porter og luker slik at gjødsel og urin ikke renner ut.
 • Fast strøblandet gjødsel med tørrstoff mindre enn 25 prosent lagres på tett botnplate med tette kanter, sluk og tett oppsamlingskum for avsig.
 • Fast strøblandet gjødsel med tørrstoff mer enn 25 prosent kan lagres direkte på bakken. Dersom kommunen bestemmer det, skal du dekke til slik gjødsel mot nedbør.
 • Du må fjerne gjødsla fra utegarder og pelsdyranlegg regelmessig og minst en gang i året.
 • Silopressaft fra silo, rundballer mv. skal du samle opp, lagre og disponere slik at den ikke fører til forurensning eller fare for forurensning.
 • For alle silolager gjelder krav om tett anlegg med oppsamling av pressaft. For bakkesilo/utesilo skal det være tett bunnplate med tette kanter, sluk og oppsamlingsanlegg for pressaft.

Bruk av gjødsel – mengder og type arealer

For noen typer gjødselvare gjelder mengde- og arealbruksbegrensinger. Dette for å begrense risiko for miljøforurensning og dyresjukdommer, og av hensyn til folkehelsen. Det er du som bruker som har plikt til å overholde eventuelle bruksbegrensninger. 
 
Gjødselvarer produsert av avfall, inkludert avløpsslam, er merket med kvalitetsklasse i forhold til tillatt mengde som kan spres per dekar. 
 

Animalske proteiner

Det er forbudt å bruke organisk gjødsel og jordforbedringsmidler som inneholder bearbeidede animalske proteiner på eng og beiteområder hvis graset skal brukes som fôr til produksjonsdyr før 21 dager etter spredning.
 
Uansett karantenetid er det forbudt å bruke ren/ublandet bearbeidet animalsk protein (kjøttbenmel) på eng og beiteområde. Den som har ansvar for eng og beitearealer hvor produksjonsdyr har tilgang og det er spredt slik gjødsel/jorforbedringsmiddel, skal oppbevare dokumentasjon over forholdet i to år. Jf. biproduktforskriften (se forordning (EF) nr. 181/2006) 
 

Krav til spredning og nedmolding, jf gjødselvareforskriften § 23:

 
 • Spredning uten nedmolding/nedfelling er tillatt fra våronnstart til 1. september.
 • I området svenskegrensa til Lindesnes er det lov å dispensere på spredetidspunkt, men kun etter enkeltvedtak og ikke etter forskrift se § 23, 3. ledd i forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav.
 • Spredning med nedfelling/nedmolding er tillatt frem til 1. november. 
 • Kommunen kan ved forskrift eller enkeltvedtak forby spredning av gjødselsvarer i hele eller deler av perioden fra og med 1. september til 1. november i områder med alvorlig forurensning eller fare for alvorlig forurensning.
 • Det er forbudt å spre gjødselvarer på frossen og snødekt mark og i perioden 1. november til 15. februar. Ved svært spesielle forhold kan kommunen gi dispensasjon fra spredetidspunktene ved enkeltvedtak .

Spesielle regler for husdyrgjødsel

For husdyrgjødsel er det krav til spredeareal, og dette beregnes etter hvilket dyreslag gjødselen stammer fra, se GDE-gjødselkalkulator. Kommunen kan stille strengere krav til spredeareal i områder med alvorlig forurensning eller fare for alvorlig forurensning.

I tillegg er det mengdebegrensning på total nitrogen fra husdyrgjødsel på 17 kg N per da i deler av de fylker og kommuner som drenerer til sårbare områder definert etter nitratdirektivet. Områdene er Glommavassdraget, medregnet Lågen og Vorma, Haldenvassdraget, og øvrige området med avrenning til Oslofjorden mellom svenskegrensa og Strømstangen fyr ved Fredrikstad, samt indre Oslofjord. (§ 24, 1.ledd i forskrift om gjødselvarer av organisk opphav. (lenke nederst på siden)

 
 • Regler for nedmolding av husdyrgjødsel: Nedfelling/nedmolding straks og senest innen 18 timer for husdyrgjødsel på åpen åker.
 • Regler for lukt:  Ved plassering av pelsdyranlegg og ved nyetablering av husdyrrom/gjødselanlegg må det legges vekt på at topografi, vegetasjon og vindretning er slik at plasseringen ikke fører til unødvendige luktproblemer.

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet