Veiviser til HMS-regelverket

Ny bok for tilsynspersonell: Risiko og tilsyn- risikostyring og rettslig regulering

Boken retter seg mot alle som er opptatt av organisering og utøvelse av tilsynsaktivitet. Det kan være offentlig ansatte som arbeider med tilsyn på ulike nivåer, så vel som myndighetskontakter, ledere og andre innen virksomheter som "utsettes" for offentlig tilsyn. Boken er også egnet til undervisningsformål og annen kunnskapsutvikling innenfor tema som risikoregulering, risikostyring og tilsyn.

Risiko og tilsyn - risikostyring og rettslig regulering

 

Forside til boken Risiko og tilsyn - risikostyring og rettslig regulerin

Preben Hempel Lindøe (red.)
Geir Sverre Braut (red.)
Jacob Kringen (red.)

I Norge er det mellom tretti og førti statlige organer som fører tilsyn med at private og offentlige aktører holder seg innenfor regler som er fastsatt i lover og forskrifter. De ulike tilsynsorganene skal ivareta kunde- og forbrukshensyn, som at folk kjenner seg trygge på arbeidsplassen, at maten de kjøper i butikkene er trygg å spise, at de kan stole på banker og forsikringsselskaper eller at sikkerheten er ivaretatt når de reiser med offentlige eller private transportmidler. Tilsynsorganene behandler viktige politiske tema som fordeling av makt og myndighet mellom aktører i samfunnet. Aktiviteten representerer dessuten et ikke ubetydelig beløp i offentlige utgifter årlig.

Tilsynsorganene har svært varierende formål, oppgaver og målgrupper. De er også ulikt organisert, og med ulik grad av faglig og rettslig uavhengighet. Deres fokus er hovedsakelig rettet mot risiko. En fellesnevner er at de skal utøve myndighetskontroll og iverksette mulige reaksjonsformer når det avdekkes avvik fra myndighetskrav.

På tross av det store omfanget av tilsynsorganer og tilsynsaktiviteter vi har i Norge, og de mange faglige utfordringer dette representerer, er det påfallende i hvor liten grad det foreligger systematisk og vitenskapelig basert kunnskap om tilsyn som fenomen. Denne boken skal være et bidrag til å endre dette. Den behandler en rekke utfordringer i handlingsrommet mellom virksomhetenes egen kontrollvirksomhet, etterlevelse av lovpålagte regler og myndighetskontroll. Boken setter også tilsyn som utøvelse av statlig kontroll inn i en historisk sammenheng, med hovedvekt på utviklingen av moderne tilsynsordninger, og den behandler en rekke rettslige tema ved tilsynsvirksomheten.

 

Universitetsforlaget

ISBN: 9788215018836

 

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet