Veiviser til HMS-regelverket

Personløfter

Som arbeidsgiver har du ansvaret for at løft av personer i hovedsak skjer med arbeidsutstyr som er konstruert og beregnet for dette, dvs. en personløfter. Dette betyr at arbeidsutstyret skal være CE- merket.

Personløftere skal være samsvarsvurdert etter i henhold til prosedyre for EF-typeprøving etter forskrift om maskiner vedlegg XI eller etter en fullstendig kvalitetssikring etter vedlegg X.

Hva er personløft?

Vi snakker gjerne om personløft når det dreier seg om løft av personer ved bruk av arbeidsutstyr. Løft av personer skal som hovedregel bare skje ved hjelp av arbeidsutstyr og en plattform/kurv som er beregnet for dette formålet. Dette innebærer at arbeidsutstyret og plattformen skal oppfylle maskinforskriftens krav.

Unntaksvis kan løft av personer utføres med arbeidsutstyr som ikke oppfyller maskinforskriftens krav. For slike løft forutsettes det at arbeidet medfører liten risiko og er av kortvarig karakter.

Dispensasjon

Det skal søkes Arbeidstilsynet om dispensasjon hvis en skal bruke ikke-godkjent utstyr til personløft, og det ikke er tale om unntaksvis løft. Du kan lese mer om hvilke vilkår som settes for dispensasjon på Arbeidstilsynets nettsider.

Må kunne betjenes enkelt

Plattformen skal som hovedregel ha betjeningsinnretninger om bord.

Nødvendig opplæring

Det er krav til dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr for løft av personer. Personer som løftes skal også sikres ved at nødvendig informasjon og opplæring er gitt.

Krav om sakkyndig kontroll av arbeidsutstyret

Det er krav om årlig sakkyndig kontroll av personløftere og for ikke typegodkjent utstyr der dette er aktuelt.

Arbeidsgivers ansvar

Som arbeidsgiver er du ansvarlig for at det er fullt forsvarlig å foreta løft av personer.

Relevante lenker

Regelverk

Bransjer som har tilleggsinformasjon

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet